IMAGERY-35.jpg
IMAGERY-25.jpg
IMAGERY-26.jpg
IMAGERY-27.jpg
IMAGERY-28.jpg

Thank you


SCROLL DOWN

Thank you


banner web.jpg
 

ขอขอบคุณ

              มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนการงาน “Silent Song  Sing & Dance for the Deaf ครั้งที่ 4” วันอาทิตย์ที่  13  พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องอังรีดูนัง  สมาคมราชกรีฑาสโมสร (The Royal Bangkok Sports Club) ดังรายนามต่อไปนี้
1. บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด
2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
4. บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
5. คุณปรางศิริ  ทิพยบุญทอง       
6. บริษัทศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด
7.  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
8. คุณพรสรร  กำลังเอก
9. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
10. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
11.  บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

 
 
IMAGERY-35.jpg

WHO WE ARE


WHO WE ARE


มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก

 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2495 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างโอกาสและพื้นที่ให้แก่คนหูหนวก พัฒนาการศึกษา การสื่อสาร เสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกให้สามารถเติบโตและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือคนหูหนวกทั่วประเทศ ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านงานชุมชน  ด้านวิชาการ  การให้คำแนะนำด้านสังคม บริการล่ามภาษามือ และการช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆ ให้คนหูหนวกและครอบครัวทั่วประเทศ  โดยไม่จำกัดเพศ  สัญชาติ  และศาสนา 

IMAGERY-25.jpg

WHAT WE DO


WHAT WE DO


วัตถุประสงค์ขององค์กร

1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของคนหูหนวก โดยไม่จำกัดเพศ อายุ  สัญชาติ และศาสนา

2. ร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมครูสอนคนหูหนวก

3.  ส่งเสริมการศึกษา วิจัยโรคเกี่ยวกับหู  และการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนหูหนวก

4.  พิทักษ์สิทธิ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคนหูหนวก

5.  ส่งเสริมคนหูหนวกให้มีอาชีพตามศักยภาพ        

6. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

7.  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง  

 

บริการด้านต่างๆของมูลนิธิ

 

ตรวจการได้ยินและการวินิจฉัยแก่

เด็กที่มีภาวะหูหนวก/ หูตึง

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนหูหนวก/ หูตึง

บริการเครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์

ประกอบเครื่องช่วยฟัง

แนะแนวแก่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู

เด็กที่มีภาวะหูหนวก/ หูตึง

แนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพแก่คนหูหนวก/ หูตึง

ศึกษาและวิจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการ

สูญเสียการได้ยิน

ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคนหูหนวก/ หูตึง

เป็นศูนย์ด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน

การศึกษาพิเศษ

 

ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาคนหูหนวกทั่วประเทศ

 
IMAGERY-26.jpg

PROJECTS


PROJECTS


ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนโสตศึกษา 20 แห่งทั่วประเทศ

ทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การศึกษา และครูพี่เลี้ยงหูหนวก

จัดซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับนักเรียนหูหนวกที่ยากจน

อบรมครูสอนเด็กหูหนวกและล่ามภาษามือ

พัฒนาบุคลากรและ
หลักสูตรการสอนคนหูหนวก

ดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนชราหูหนวก

ฝึกอาชีพคนหูหนวก

 

สอนภาษามือ

 
IMAGERY-27.jpg

SUPPORT US


SUPPORT US


ช่องทางการสนับสนุน

โอนเงินผ่านธนาคาร  ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์  

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ราชวัตร

บัญชีเลขที่ 146-0-76625-4

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศรีย่าน

บัญชีเลขที่ 012-1-49790-9

ธนาคาร ทหารไทย สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า

บัญชีเลขที่ 038-2-62609-1

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ราชวัตร

บัญชีเลขที่ 094-1-34813-1

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ราชวัตร

บัญชีเลขที่ 722-2-20808-9

 

เช็คธนาคาร
สั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์"

ธนาณัติ
สั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์" ปณ.ดุสิต 10300

 
IMAGERY-28.jpg

CONTACT US


CONTACT US


มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

THE FOUNDATION FOR THE DEAF UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HER MAJESTY THE QUEEN


ADDRESS

137  ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

TEL. +66 2 241 5169

FAX. +66 2 243 6695

 

EMAIL US

Name *
Name