โครงการจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนและส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนหูหนวก

หลักการและเหตุผล

คนหูหนวก คือ บุคคลพิการประเภทหนึ่งที่มีข้อจำกัดในการพูดและการได้ยิน ทำให้มีอุปสรรคในการสื่อสารความหมายกับคนทั่วไป และทำให้คนหูหนวกประสบปัญหาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม การประกอบอาชีพ และการมีส่วนร่วมในสังคม แต่ปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโรคหูและเทคโนโลยี่การฟื้นฟูสมรรถภาพในการได้ยินมีความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ช่วยให้คนหูหนวกมีโอกาสที่จะเลือกใช้เทคโนโลยี่เพื่อสนับสนุนศักยภาพของตนเองได้ หากพิจารณาคนหูหนวกในปัจจุบันเราอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

- คนหูหนวกที่มีพื้นฐานภาษาพูด มีโอกาสพัฒนาภาษาพูดได้

- คนหูหนวกที่ไม่มีพื้นฐานภาษาพูด จำเป็นต้องใช้ภาษามือ

ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนหูหนวกจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้กับคนหูหนวกทั้งสองกลุ่ม ซึ่งอาจมีความต้องการที่แตกต่างกันในบางเรื่อง และเหมือนกันในบางเรื่อง

วัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์  คือ การส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าโรคเกี่ยวกับหู การฟื้นฟูสมรรถภาพของคนหูหนวก ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับปัญหาการได้ยิน เพื่อสร้างโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับคนหูหนวก ทั้งฝ่ายการแพทย์ นักโสตสัมผัส ครูการศึกษาพิเศษ และนักสังคมสงเคราะห์ จะช่วยสนับสนุนให้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนหูหนวกมีการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคนหูหนวกมากขึ้น ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องก้าวทันวิวัฒนาการและเทคโนโลยี่ที่จะนำมาช่วยคนหูหนวกอย่างเหมาะสมกับพื้นฐานศักยภาพของแต่ละคน เช่น การพัฒนาศักยภาพในการได้ยินและพูดสำหรับคนหูหนวกที่มีโอกาสพัฒนาภาษาพูดได้ หรือการพัฒนาระบบการศึกษาร่วมสำหรับคนหูหนวกกับคนปกติ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนหูหนวกอย่างสม่ำเสมอ

2. เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางวิชาการต่างๆ ที่ให้ประโยชน์กับคนหูหนวก

3. เพื่อเป็นสื่อกลางประสานนักวิชาการในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนหูหนวก

4. เพื่อช่วยเหลือให้คนหูหนวกเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยี่ที่ช่วยเหลือคนหูหนวก

5. เพื่อสนับสนุนการประชุมร่วมระหว่างคนหูหนวกกับคนหูปกติ หรือคนหูปกติกับคนหูหนวก ในการประชุมวิชาการร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้เกี่ยวข้องกับคนหูหนวก ทั้งฝ่ายการแพทย์ นักโสตสัมผัส ครูการศึกษาพิเศษ และนักสังคมสงเคราะห์

2. คนหูหนวกทั่วไปที่สนใจวิชาการเกี่ยวกับคนหูหนวก

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคนหูหนวก ทั้งส่วนการศึกษาและการทำงาน

4. ผู้ปกครอง เพื่อน ญาติพี่น้อง และบุคคลทั่วไปที่ติดต่อกับคนหูหนวก 

วิธีการดำเนินการ

1. จัดทำโครงการและแผนดำเนินการ เพื่อจัดหาทุนสนับสนุน

2. จัดทำงบประมาณเพื่อจัดการประชุมและการอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนหูหนวก

3. ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อให้ประชุมวิชาการและการอบรมเกิดประโยชน์แก่คนหูหนวก

4. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คนหูหนวกได้รับประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพจากเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการได้ยิน

2. ผู้เกี่ยวข้องกับคนหูหนวก ทั้งฝ่ายการแพทย์ นักโสตสัมผัส ครูการศึกษาพิเศษ และนักสังคมสงเคราะห์ รับรู้และเข้าใจความต้องการของคนหูหนวก โดยสามารถปรับแนวทางการช่วยเหลือคนหูหนวกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล

การประเมินผล

ประเมินผลการดำเนินโครงการทุก 6 เดือน โดยการประเมินผลจาก

- แผนการจัดประชุมหรืออบรมวิชาการ

- ผลการจัดงานในแต่ละครั้ง