ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมป์ได้จัดโครงการ “หนูอยากได้ยินเสียงแม่” เพื่อช่วยเหลือเด็กหูหนวกที่ยากจน ตั้งแต่ 0-7 ขวบ เพื่อให้เข้าถึงอุปกรณ์ช่วยฟังที่มีคุณภาพได้เท่าเที่ยมกับเด็กหูหนวกทั่วไป เครื่องช่วยฟังจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสในการฝึกฝนการฟัง การสื่อสาร  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษา ทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ที่มา/ความสำคัญโครงการ 

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มการได้ยินที่หลงเหลืออยู่ของคนหูหนวกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กหูหนวกที่อายุยังน้อย หากได้ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายเสียงที่เหมาะตั้งแต่ยังเล็กก็จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาการหัดฟังและหัดพูด  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและดำรงชีวิตต่อไป

การจัดทำโครงการ "หนูอยากได้ยินเสียงแม่" ในปี 2555

ประโยชน์ของโครงการ 

-   เพิ่มเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอุปกรณ์ที่พัฒนาศักยภาพทางการได้ยินให้แก่เด็กหูหนวกที่ยากจน

-   เพื่อสนับสนุนให้เด็กมีอุปกรณ์การฟังที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สื่อสาร และพัฒนาการศึกษา

-   เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ 

-   จัดทำโครงการ

-   สำรวจหาเด็กที่มีความจำเป็นใช้เครื่องช่วยฟัง

-  นำเสนอโครงการแก่ผู้มีจิตศรัทธา

-  จัดหาเครื่องช่วยฟัง

-  มอบเครื่องช่วยฟังให้เด็ก

Comment