ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการฟังของเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการฟังของเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม

 

1.  เด็กต้องใช้เครื่องประสาทหูเทียมตลอดวันในช่วงฝึกฟัง 

- ฝึกความเคยชินในการใช้เครื่อง

2.  พูดใกล้ไมโครโฟนให้มากที่สุด  ใช้เสียงดังตามปกติ (ลักษณะการนั่งของเด็กกับครู)

      - เพื่อให้เสียงชัดเจนที่สุด

3.  จัดสภาพแวดล้อมให้เงียบ

      - เพื่อให้ง่ายต่อการหัดฟัง 

4.  ใช้เสียงเหมือนพูดกับเด็กเล็กๆ

      - เพราะเสียงที่คล้ายกับการร้องเพลง จะฟังได้ง่ายกว่า

5.  สบตากับเด็ก

      - เพื่อเรียก และคงความสนใจของเด็ก

6.  สร้างความสนใจร่วมกัน  มีการเริ่มสนทนา จากเด็กคล้อยตามความสนใจของเด็ก

      - การสื่อสารจะต้องมีคนเริ่ม และมีคนสนใจที่จะพูดคุยกัน

7.  ฝึกการพูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน เช่น จัดโอกาส  จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตร 

      -  ในการพูดแสดงให้เห็นชัดว่า  จะเริ่มพูด – พูดจบแล้ว  เช่น   บ๊ายบาย – เก็บของเล่น 

8.  สอนหลักในการสื่อสาร  (ผลัดกันฟัง  ผลัดกันพูด)

      -  เพื่อให้ฟังได้ง่ายๆ

9.  หัดเรียกชื่อเด็กเสมอๆ

                 ให้แม่เรียกชื่อ

                 ให้พ่อเรียกชื่อ              เด็กฟัง

                 ให้พี่น้องเรียกชื่อ

      -  เพื่อให้เด็กจำเสียงชื่อของตนเอง

10.  กระตุ้นให้เด็กหัดฟัง  ใช้ท่าแนะ เช่น ชี้ที่หู  ฟังนะ! ได้ยินไหม!

      - เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักจับเสียง ตั้งใจฟัง

11.  พูดก่อนแสดงอุปกรณ์

      -  เพื่อเน้นให้เด็กใช้การฟัง แล้วคิดว่าเป็นเสียงอะไร

12.  พยายามให้เด็กฟังมากกว่าการอ่านปาก

       - เพื่อให้พึ่งการฟังมากกว่าการจ้องอ่านปาก

13.  เทคนิคการเน้นเสียง  เช่น  เสียงแตรรถยนต์  รถมาละนะ ปี๊น ปี๊น   นกมาละนะ  จิ๊บ จิ๊บ

       - เพราะเสียงเหล่านี้จะยาวและซ้ำๆ ฟังได้ง่าย

14.  ฝึกให้เด็กตื่นตัว  หันหาทิศทางของเสียงที่เกิดหรือได้ยิน

      - เพื่อให้เด็กสนใจกับทุกเสียงที่ได้ยิน

15.  พูดทีละคน

       -  เพื่อให้เด็กฟังได้ง่าย ชัดเจน

       -  รู้ว่าใครเป็นคนพูด 

       -  เสียงแต่ละคน ไม่เหมือนกัน

16.  ถ้าเด็กไม่ได้ยิน / ไม่เข้าใจให้พูดซ้ำ

       -  เพื่อฝึกให้พึ่งการฟังพยายามแปลความหมายจากเสียงให้มากที่สุด