คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และ ผศ.วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ เหรัญญิก มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินรายได้จากการแข่งม้าการกุศล และกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารจากราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2558

Comment