วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Comment