เนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดบริการตรวจวัดการได้ยิน และมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุ และมอบวัดสายตายาวให้แก่ผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Comment