มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื้องการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน (ระยะที่ 2) วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมคุ้นภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Comment