มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบคุณ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ที่มอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ครีมบำรุงผิว โฟมล้างหน้า ซันบีบีครีม เอสพีเอฟ 30 ซันไพรเมอร์ เอสพีเอฟ 30 เป็นต้น รวมเป็นเงิน 238,730 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

IMG_8994.JPG

Comment