ในนามคณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณ สถานีเพลง COOL fahrenheit จัดกิจกรรม "ฟังดีได้ดี2" มอบเงินให้แก่มูลนิธิฯ จำนวนเงิน 200,000 บาท : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

IMG_5172.JPG
IMG_5155.JPG
IMG_5157.JPG

Comment