มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯมศว.องครักษ์ จัดงาน"International Ear Care Day - การได้ยินมีคุณค่า ต้องรักษาไว้" ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559

Comment