คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ กล่าวเปิดงาน The 6th International Symposium on Special Education: Multidisciplinary Team: Key for Success in Special Education วันที่ 17 สิงหาคม 2558

Comment