วันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ให้บริการใส่เครื่องช่วยฟังและให้คำแนะนำการใช้เครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

Comment