อาจารย์ญาดา ชินะโชติ กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ อัญเชิญดอกไม้ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

Comment