คุณภาวนา โชติกเสถียร เป็นผู้แทนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ เข้าร่วมงาน "The Muse Art Charity Project" โดยภายในงานได้จัดประมูลผลงานศิลปะของคุณทวีศักดิ์ ศรีทองดี เพื่อมอบรายได้จากการประมูลใหัแก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558


Comment