คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากบริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558

Comment