มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานแข่งม้าการกุศล วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 ณ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Comment