มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้บริการตรวจวัดการได้ยินและจัดทำพิมพ์หูให้แก่ผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลน้ำหนาว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558

Comment