มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2475 โดย ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม.. พลอากาศโท น.พ.สดับ ธีระบุตร ม.ร.ว.หญิง เสริมศรี เกษมศรี และคณะกรรมการอีกหลายท่าน

กระทรวงศึกษาธิการได้แสดงเจตจำนงการจัดตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกไว้ว่า

"คนหูหนวกนั้นหากได้รับการสอนและฝึกด้วยวิธีพิเศษตามวิชาการแล้ว จะเป็นผลให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสได้รับการศึกษา และเป็นกำลังที่มีประโยชน์ต่อประเทศได้เช่นเดียวกับปกติชนทั้งหลาย"

จึงได้เปิดหน่วยสอนคนหูหนวกขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล 17 (วัดโสมนัสวิหาร) โดยอาศัยห้องเรียนห้องหนึ่ง และเปิดในวันฉลองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในระยะแรก ม.ร.ว.หญิง เสริมศรี เกษมศรี ผู้สำเร็จปริญญาโททางการสอนคนหูหนวก จากสหรัฐอเมริกา เป็นหัวหน้าหน่วยสอนคนหูหนวก และมีครูผู้ช่วย 2 คน แรกเปิดสอนนั้นมีนักเรียนเพียง 12 คน


คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

1) นายศุขสนั่น                   โชติกเสถียร                    ประธานกรรมการ

2) ผศ.วัลลีพันธุ์                 สถิตยุทธกการ                 รองประธานกรรมการ

3) นางขจิตพรรณ              ไทยเพ็ชร                        รองประธานกรรมการ

4) พล.ต.ท. หญิง พจนี       สุนทรเกตุ                        กรรมการ

5) พลตรีหญิง นงพงา        ข่มไพรี                            กรรมการ

6) นางทัศนีย์                   ชาญวีรกูล                        กรรมการ

7) นางภาวนา                   โชติกเสถียร                    กรรมการ

8) นางสาวญาดา              ชินะโชติ                         กรรมการ

9) นางสายฝน                  อังคะนาวิน                     กรรมการ

10) นางสาวอินทรามาตี้     โจคานิ                           กรรมการ

11) นายธงชัย                   ณ นคร                           เหรัญญิก

12) ดร. มลิวัลย์                ธรรมแสง                        เลขาธิการ